تدريس درس به درس كتاب فارسي پايه دوازدهم

 • 9 آذر 1399

  ستايش كتاب فارسي دهم

 • 11 آذر 1399

  درس يك كتاب فارسي دوازدهم

  11 آذر 1399

 • 13 آذر 1399

  درس دو كتاب فارسي دوازدهم

 • 15 آذر 1399

  درس سه كتاب فارسي دوازدهم

  15 آذر 1399

 • 19 آذر 1399

  درس پنج كتاب فارسي دوازدهم

 • 21 آذر 1399

  درس شش كتاب فارسي دوازدهم

  21 آذر 1399

 • 29 آذر 1399

  درس هفت كتاب فارسي دوازدهم

 • 16 دي 1399

  درس هشت كتاب فارسي دوازدهم

  16 دي 1399